Silicone Tube
ท่อยางซิลิโคน (Silicone Tube) เราบริการรับผลิตและจำหน่ายท่อยางซิลิโคนหลากหลายเกรดการใช้งาน ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรด ท่อยางซิลิโคนขาวใส ท่อยางซิลิโคนขาวขุ่น ท่อยางซิลิดคนสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ ท่อยางซิลิโคนสีดำ ท่อยางซิลิโคนทนความร้อนสูง  เหมาะสำหรับการใช้งานถ่ายเทของเหลว ทนแรงดัน1-3 bar ท่อยางซิลิโคนหุ้มลูกกลิ้ง ท่อยางซิลิโคนร้อยสายไฟ ท่อยางซิลิโคนต่อมุม ปะเก็นต่อยางซิลิโคน ท่อยางซิลิโคนvacuum เป็นต้น  ท่อยางซิลิโคนของเราเป็นท่อยางซิลิโคนที่คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบที่เหมาะสมการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมทำให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทนความร้อนสูงและต่อเนื่อง ฟู้ดเกรดปลอดภัยต่อการใช้งาน ทนก็าซ สามารถเข้ากระบวนการฆ่าเชื้อ ทนน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ อีกทั้งยังมีเกรดพิเศษทนน้ำมันปิโตรเลียมและทนความร้อนสูง สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมบางประเภท 
ปัจจุบันเราผลิตและจำหน่ายท่อยางซิลิโคนให้แก่หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น Automotive , Electronic , Food & Beverage Processing , Medical device , Film Industry เป็นต้น 

CUSTOM SILICONE TUBE
  • Material : Silicone Rubber
  • I.D : 1-65 mm
  • Wall Thickness : 0.5-10 mm
  • Hardness : 40-80 Shore A
  • High Heat Resistant : up to +315 C
  • Low Temp. Resistant : -70 C (max)
  • Pressure Resistance : 1-3 Bar
  • Color : Tranparent , Translucent , Red , Black , Grey , Blue etc.
  • Material Certification : FDA , REACH , RoHS/ RoHS2 , UL , Medical Grade, COA

 

SILICONE TUBE - STANDARD SIZE

SILICONE TUBE

Transparent Silicone Tube

Transparent Silicone Tube

Translucent Silicone Tube

Translucent Silicone Tube

Silicone Tube
Medical Grade

Silicone Tube
Medical Grade

Silicone Tube
High Heat Resistant 270 C / 315 C

Silicone Tube
High Heat Resistant 270 C / 315 C

Black Silicone Tube

Black Silicone Tube

ท่อยางซิลิโคนที่เรามีบริการผลิตและจำหน่าย แบรนด์สินค้า Tuberry

New

ท่อยางซิลิโคนสีขาวขุ่นฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 32 X O.D 42 mm , Wall Thickness : 5 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA  Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New

ท่อยางซิลิโคนสีขาวขุ่นฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 12 X O.D 16 mm , Wall Thickness : 2 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA  Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 10 X O.D 12 mm , Wall Thickness 1 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New

ท่อยางซิลิโคนสีขาวขุ่นฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 8 X O.D 14 mm , Wall Thickness 3 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New

ท่อยางซิลิโคนสีขาวขุ่นฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 4 X O.D 8 mm , Wall Thickness : 2 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New

ท่อยางซิลิโคนสีขาวขุ่นฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 1 X O.D 3 mm , Wall Thickness : 1 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA  Tel: 0-2489-5525 / 09-2656-8846 LINE@ : @ptiglobal

New

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 12 X O.D 16 mm , Wall Thickness : 2 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA  Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 LINE@ : @ptiglobal

Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีดำฟู้ดเกรด FDA  SIZE : I.D 2 X O.D 5 mm , Wall Thickness : 1.5 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

Best Seller

ท่อยางซิลิโคนสีดำฟู้ดเกรด FDA  SIZE : I.D 38 X O.D 45 mm , Wall Thickness : 3.5 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

New
Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีดำฟู้ดเกรด FDA  SIZE : I.D 1 X O.D 2.5 mm , Wall Thickness : 0.75 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 16 X O.D 20 mm , Wall Thickness : 2 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

New
Pre-Order

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 13 X O.D 19.5 mm , Wall Thickness : 3 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวขุ่นฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 20 X O.D 28 mm , Wall Thickness : 4 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวขุ่นฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 12 X O.D 20 mm , Wall Thickness : 4 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 6 X O.D 12 mm , Wall Thickness : 3 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 6 X O.D 10 mm , Wall Thickness : 2 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 6 X O.D 8 mm , Wall Thickness : 1 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 5 X O.D 11 mm , Wall Thickness : 3 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 5 X O.D 9 mm , Wall Thickness : 2 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 5 X O.D 8 mm , Wall Thickness : 1.5 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 4 X O.D 6mm , Wall Thickness : 1 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 3 X O.D 8mm , Wall Thickness : 2.5 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 3 X O.D 7 mm , Wall Thickness : 2 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 3 X O.D 6 mm , Wall Thickness : 1.5 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 3 X O.D 5 mm , Wall Thickness : 1 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 2 X O.D 5 mm , Wall Thickness : 1.5 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 2 X O.D 4 mm , Wall Thickness : 1 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 2 X O.D 3.5 mm , Wall Thickness : 0.75 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 2 X O.D 3 mm , Wall Thickness : 0.5 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 1 X O.D 4 mm , Wall Thickness : 1.5 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 1.5 X O.D 3 mm , Wall Thickness : 0.75 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 1 X O.D 2 mm , Wall Thickness : 0.5 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใสฟู้ดเกรด FDA , SIZE : I.D 1 X O.D 3 mm , Wall Thickness : 1 mm ผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้า Tuberry คัดสรรคุณภาพวัตถุดิบนำเข้า  ท่อยางซิลิโคนฟู้ดเกรดมีใบ Cer. รับรอง FDA 

ท่อยางซิลิโคนสีขาวใส Transparent Food Grade , SIZE : I.D 10 X O.D 16 mm Working Temp. -70 to +220 C

Powered by MakeWebEasy.com